Ukončenie poskytovania dotácie na stravné pre predškolákov

  • Vážení rodičia,

podľa informácií z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove Vám oznamujeme, že plošné poskytovanie dotácií na stravu /tzv. stravovanie detí  v MŠ pre predškolákov zadarmo/ sa končí 31.07.2021. Od nového šk. r. 2021/2022 nastanú zmeny v poskytovaní dotácií:

  • Aj naďalej budú existovať 3 skupiny detí predškolákov v MŠ, ktoré budú mať možnosť sa stravovať za zníženú cenu od septembra 2021.  MŠ ich však musí zaradiť do zoznamu na stravu, ktorý predloží  ÚPSVaR-u v Prešove.

ÚPSVaR v Prešove nás informoval, že sú to tieto skupiny:

1. skupina: Dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

  • Podmienka zaradenia do zoznamu:

Zákonný zástupca dieťaťa musí predložiť škole potvrdenie o tom, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Potvrdenie prosíme zaslať poštou  na adresu školy do 30.07.2021.

2. skupina: Dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem  je najviac vo výške sumy životného minima.

  • Podmienka zaradenia do zoznamu:

Zákonný zástupca dieťaťa musí predložiť škole potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima. Upozorňujeme, že  žiadosť o posúdenie príjmu je potrebné podať na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny čo najskôr, najneskôr do 10. 8. 2021, aby dieťa mohlo byť zaradené do zoznamu od mesiaca september 2021. Potvrdenie prosíme zaslať poštou na adresu školy do 31.07.2021.

3. skupina: Deti bez daňového bonusu.

Dieťa žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden jej člen neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu. Táto skutočnosť sa preukazuje čestným vyhlásením, ktoré si môžete vytlačiť TU:

  • Podmienka zaradenia do zoznamu:

Ani jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa nesmie poberať daňový bonus na dieťa, ak zákonný zástupca chce, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu na stravu za zníženú cenu.. Vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia /daňového bonusu/ na vyživované dieťa je potrebné zaslať do  30. 7. 2021 na adresu školy.