Výška mesačného školného na dieťa, platí pre celý šk. rok:

a)  40,- Eur, ak dieťa dovŕši 5 rokov k 31. 08. v danom roku (predškolák), platba so stravným spolu 100,- Eur,

od 1. 5. 2023 s dotáciou na stravu spolu 72,- Eur.

b)  62,- Eur, ak dieťa dovŕši 3 roky k 15. 09. (alebo najneskôr do 30.11.) v danom roku a je samostatné v samoobslužných činnostiach, má hygienické návyky, vie komunikovať s dospelou osobou, je úplne bez plienky aj na spanie, pije z pohára, je samostatne lyžicou, platba so stravným spolu 122,- Eur,

c)  100,- Eur, pre deti od 3 rokov, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené podmienky, prípadne potrebujú individuálnejšiu starostlivosť, platba so stravným spolu 160,- Eur,

c)  240,- Eur, pre deti do 3 rokov, platba so stravným spolu 300,- Eur.

Stravné vo výške 60,- Eur sa platí mesačne, paušálne (na 20 dní). Predškoláci, ktorí majú nárok na dotáciu (podľa podmienok od 1. 5. 2023), platia sumu 32,- Eur. Výška stravného pozostáva zo sumy za stravné + režijné náklady (10,- Eur / 6,- Eur predškoláci / mesačne). Vrátenie stravného sa nevzťahuje na dni sanitácie, prázdnin a sviatkov. V prípade akýchkoľvek výnimočných stavov, kedy je SMŠ zatvorená, sa vráti časť poplatku. 

Školné a stravné sa uhrádza vždy mesiac vopred, a to najneskôr do 23. v mesiaci (do 25. pripísané na účte).

Pri 1. nástupe dieťaťa do SMŠ musí byť platba uhradená najneskôr v deň nástupu do SMŠ. Platba je na účet SMŠ Simbáčik v SLSP: SK31 0900 0000 0051 7578 2772, ako VS uveďte dátum narodenia dieťaťa.

Školné sa v prípade choroby, povinnej uzávierky a adaptácie nekráti. Kráti sa len poplatok za stravu počas odhlásených dní neprítomnosti (najneskôr deň vopred do 14.00 hod). Vyúčtovanie stravy je 2x ročne (k 28.2. a 31.8. daného roka) alebo 1x ročne. Preplatky sú vyplácané do konca apríla a októbra. 

Pri podaní žiadosti sa platí jednorázový manipulačný poplatok (zápisné) vo výške 100,- Eur (polovica zápisného
vo výške 50€ bude odpočítaná z platby školného v mesiaci september na október 2023).

Udržiavací mesačný poplatok, ak dieťa celý mesiac nenavštevuje SMŠ, tiež v prípade neskoršieho nástupu do SMŠ alebo zo zdravotných dôvodov, je vo výške 40,- Eur mesačne.

Pri predčasnom ukončení dochádzky dieťaťa v SMŠ v priebehu šk. roka z akýchkoľvek dôvodov zo strany rodičov / ZZ sa hradí kompenzačný poplatok vo výške 100,- Eur.  Súrodenci navštevujúci SMŠ majú zľavu 10% zo školného.