Výška mesačného školného na dieťa:

a)  37,- Eur, ak dieťa dovŕši 5 rokov k 31. 08. v danom roku (predškolák),

b)  57,- Eur, ak dieťa dovŕši 3 roky k 15. 09. v danom roku a je samostatné v samoobslužných činnostiach, úplne bez plienky, a to aj na spanie. Dieťa s plienkami – príplatok 10,- Eur mesačne.

c)  107,- Eur, pre 2 – 3 ročné dieťa. Nasledujúci mesiac po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši 3 roky, a po splnení podmienok, bude suma znížená na 57,- Eur.

Stravné sa platí mesačne, paušálne, vo výške 35,- Eur, pre predškolákov suma 13,- Eur.

Školné a stravné sa uhrádza vždy mesiac vopred, a to najneskôr do 23. v mesiaci (do 25. pripísané na účte). Pri 1. nástupe dieťaťa do SMŠ musí byť platba uhradená najneskôr v deň nástupu do SMŠ. Platba je na účet SMŠ Simbáčik v ČSOB: SK14 7500 0000 0040 2485 9109, ako VS uveďte dátum narodenia dieťaťa. Školné sa v prípade choroby a povinnej uzávierky nekráti. Kráti sa len poplatok za stravu počas odhlásených dní neprítomnosti. Vyúčtovanie stravy je 2x ročne (k 28.2. a 31.8. daného roka). Preplatky sú vyplácané do konca apríla a októbra.

Pri podaní žiadosti sa platí jednorázové zápisné vo výške 40,- Eur.

Udržiavací mesačný poplatok je 50% z platby školného.

Pri predčasnom ukončení dochádzky dieťaťa v SMŠ z akýchkoľvek dôvodov zo strany rodičov /ZZ sa hradí kompenzačný poplatok vo výške 100,- Eur.