Výška mesačného školného na dieťa, platí pre celý šk. rok:

a)  40,- Eur, ak dieťa dovŕši 5 rokov k 31. 08. v danom roku (predškolák), platba so stravným spolu 100,- Eur,

b)  62,- Eur, ak dieťa dovŕši 3 roky k 15. 09. (alebo najneskôr do 30.11.) v danom roku a je samostatné v samoobslužných činnostiach, má hygienické návyky, vie komunikovať s dospelou osobou a je úplne bez plienky, a to aj na spanie, platba so stravným spolu 122,- Eur,

c)  112,- Eur, pre deti od 3 rokov, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené podmienky, prípadne potrebujú individuálnejšiu starostlivosť, platba so stravným spolu 172,- Eur,

c)  200,- Eur, pre deti do 3 rokov, platba so stravným spolu 260,- Eur.

Stravné vo výške 60,- Eur sa platí mesačne, paušálne. Predškoláci, ktorí majú nárok na dotáciu (podľa podmienok od 1.9.2022 – neuplatňujú si daňový bonus na dieťa), platia sumu 18,- Eur. Vrátenie stravného sa nevzťahuje na dni sanitácie, prázdnin a sviatkov. V prípade akýchkoľvek výnimočných stavov, kedy je SMŠ zatvorená, sa vráti časť poplatku.

Školné a stravné sa uhrádza vždy mesiac vopred, a to najneskôr do 23. v mesiaci (do 25. pripísané na účte). Pri 1. nástupe dieťaťa do SMŠ musí byť platba uhradená najneskôr v deň nástupu do SMŠ. Platba je na účet SMŠ Simbáčik v SLSP: SK31 0900 0000 0051 7578 2772, ako VS uveďte dátum narodenia dieťaťa.

Školné sa v prípade choroby, povinnej uzávierky a adaptácie nekráti. Kráti sa len poplatok za stravu počas odhlásených dní neprítomnosti (najneskôr ráno do 7h). Vyúčtovanie stravy je 2x ročne (k 28.2. a 31.8. daného roka). Preplatky sú vyplácané do konca apríla a októbra. 

Pri podaní žiadosti sa platí jednorázový manipulačný poplatok (zápisné) vo výške 50,- Eur.

Udržiavací mesačný poplatok, v prípade neskoršieho nástupu do SMŠ alebo zo zdravotných dôvodov, je vo výške 40,- Eur mesačne.

Pri predčasnom ukončení dochádzky dieťaťa v SMŠ v priebehu šk. roka z akýchkoľvek dôvodov zo strany rodičov / ZZ sa hradí kompenzačný poplatok vo výške 100,- Eur.  Súrodenci navštevujúci SMŠ majú zľavu 10% zo školného.