Zápis detí na šk. rok 2019/2020

Zápis detí prebieha v SMŠ od 1. apríla do 15. mája 2019.
Termín si prosím dohodnite vopred na tel. č. 0903 798979. Ďakujeme.

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí na predprimárne vzdelávanie v SMŠ Simbáčik, riaditeľka SMŠ Simbáčik pri prijímaní uprednostní:

deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31. 08. 2019, a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku,

deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

– deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej škol. dochádzky,

– deti, ktoré majú súrodencov v SMŠ Simbáčik a dovŕšili vek 3 roky,

– deti, ktoré k začiatku šk. roka dovŕšili 3, 4 – roky podľa voľnej kapacity na doplnenie počtu detí v triede.

Požiadavkou zo strany SMŠ Simbáčik je, aby dieťa pri prijímaní do SMŠ malo osvojené, s ohľadom na jeho vek:

– základné hygienické návyky (vedieť sa pýtať na potrebu, vedieť sa obslúžiť pri použití WC, umývať si ruky a pod.), bolo odučené od plienok,

– základné sebaobslužné návyky (vedieť spolupracovať pri obliekaní, prezliekaní a prezúvaní s dospelým a samostatne sa čo najviac angažovať),

– dieťa vedelo komunikovať s učiteľkami alebo dospelou osobou.

Do SMŠ Simbáčik sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti rodiča/zákonného zástupcu. Žiadosť si zákonný zástupca prevezme osobne v SMŠ Simbáčik a predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast do konca zápisu (do 15.5.2019).

SMŠ Simbáčik pri zápise dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vyžaduje osobné údaje.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do SMŠ Simbáčik k začiatku školského roka 2019/2020 bude doručené zákonnému zástupcovi do 30 dní od ukončenia zápisu.

                                                                 Bc. Jana Babjarová, riaditeľka