ZÁPIS DETÍ DO SMŠ Simbáčik

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR je upravený termín zápisu detí do MŠ na šk. rok 2020/2021 od 30. 4. – 31. 5. 2020. Zápis prebieha len elektronickou formou, bez prítomnosti dieťaťa. Žiadosť si prosím vytlačte, vypíšte, podpíšte a zašlite naskenovanú / ofotenú mobilom na mail: simbacik13@gmail.com alebo poštou na adresu: SMŠ Simbáčik, Severná 13, Prešov, 080 01. Osobná návšteva je možná po telefonickej dohode len v stredu od 11.00 – 13.00 hod. Stretnutie si dohodnite vopred na tel. č. 0903 79 89 79.

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa s údajom o povinnom očkovaní sa v súčasnej situácii nevyžaduje spolu s prihláškou, ale dodatočne áno – do vydania rozhodnutia o prijatí / neprijatí do SMŠ. V opačnom prípade bude dieťa prijaté len na adaptačný alebo diagnostický pobyt.

Kritéria pre prijatie:

– deti, ktoré dovŕšia 5. rok veku do 31. 08. 2020 a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku,
– deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
– deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
– deti, ktoré majú súrodencov v SMŠ a dovŕšili vek 3 roky k 31. 08. 2020,
– deti, ktoré k začiatku šk. roka dovŕšili 3, 4 roky podľa voľnej kapacity na doplnenie počtu detí v triede.

Požiadavkou zo strany SMŠ Simbáčik je, aby dieťa pri príjmaní do SMŠ malo osvojené, s ohľadom na jeho vek:
– základné hygienické návyky (vedieť sa pýtať na potrebu, vedieť sa obslúžiť pri použití WC, umývať si ruky a pod.), bolo odučené od plienok,
– základné sebaobslužné návyky (vedieť spolupracovať pri obliekaní, prezliekaní a prezúvaní s dospelým a samostatne sa čo najviac angažovať),
– dieťa vedelo komunikovať s učiteľkami alebo dospelou osobou.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do SMŠ Simbáčik v šk. roku 2020/2021: http://sms-simbacik.sk/wp-content/uploads/2020/04/Žiadosť-3-5r..doc

Rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa vydá riaditeľka SMŠ do 30. 06. 2020.